Sök
  • Freinetskolan i Lund

Välkomna på årsstämma 27/4 18:00

Kallelse till Freinetföreningens årsstämma den 27/4 18:00
Dagordning


§1 Mötets öppnande


§ 2 Val av mötesfunktionärer


a/ Val av mötesordförande


b/ Val av mötessekreterare


c/ Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet


§3 Frågan om mötet är behörigt utlyst


§4 Justering av röstlängd


§5 Godkännande av kallelse samt godkännande av dagordning


§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse


a/ Godkännande av årsredovisning


b/ Godkännande av revisionsberättelse


c/ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen


§7 Presentation av årets budget


§8 Val av styrelse


a/ Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt fördelning mellan personal och


föräldrar


b/ Val av ordförande


c/ Val av ledamöter


d/ Val av suppleanter


§9 Val av revisorer


a/ Val av två revisorer


b/ Val av två revisorssuppleanter


§10 Val av valberedning


a/ Beslut om antalet personer som skall ingå i valberedningen


b/ Val av valberedning


c/ Utseende av sammankallande


§11 Behandling av inkomna motioner


§12 Eventuella övriga val


§13 Övriga frågor


§14 Mötets avslutande


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Skolavslutning 2021

Måndag 14 juni är det skolavslutning. Vänligen Lana Berg Rektor Freinetskolan 0708161219

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram