Grundskola

 

Trygghet, kreativitet och eget ansvar på Freinetskolan 

 

Små grupper – stora möjligheter

På Freinetskolan i Lund har vi valt att prioritera små elevgrupper och hög personaltäthet. Gruppstorlekarna (sällan över 15 elever) gör att vi på ett medvetet sätt kan arbeta med gruppen och samtidigt ta hänsyn till individens behov. På så vis underlättas arbete i tematisk och projektinriktad form. Den lilla gruppen blir en trygg bas där barnet kan utvecklas som kreativ och självständig individ. Vi arbetar även med åldersblandade grupper. Det ger en trygg skolmiljö där de äldre får ta hand om de yngre.

 

Lära sig att lära

Hos oss får eleverna ta ansvar för det egna lärandet. Barnens resa mot självständigt kunskapssökande börjar redan i förskolan, med eget sökande av information i det lilla formatet. Med stigande ålder ges eleverna sedan ökat inflytande över sin skoldag. Detta sker bland annat genom veckoplanering, löpande utvärdering av det egna arbetet och egenplanerat arbete i verkstadspass.Det trevande försöket genomsyrar elevernas skolgång redan från början. Eleverna är också delaktiga i planeringen av olika arbetsområden och teman.

fonstr.jpg

Lära för livet

 

Ansvar och demokrati

På Freinetskolan i Lund lägger vi stor vikt vid det goda samtalet mellan elever och pedagoger. Vi ser det som ett viktigt verktyg i barnens sociala och intellektuella utveckling till demokratiska medborgare. Vid återkommande torgmöten får eleverna göra sin röst hörd och lära sig demokratins spelregler. Demokratisk fostran står också i centrum vid elevråd och diskussioner i klassen.

 

Det trevande försöket

En viktig del av vår pedagogik är att elevernas trevande försök respekteras och tas på allvar. Genom att ibland få misslyckas, försöka igen och finna nya vägar utvecklas eleverna i sin självständighet och kreativitet.


Handens och hjärnans arbete

I den dagliga undervisningen på Freinetskolan blandas teoretiskt och praktiskt arbete. För många elever är det förlösande att få tillfälle att förstå även teoretiska problem genom att känna sig fram med händerna, exempelvis genom att själva tillverka tredimensionella modeller.

I verkstaden får eleverna tillfälle att prova på olika tekniker och material. Därigenom utvecklas elevernas olika förmågor att söka kunskap och lösa problem.

bild.jpg

Verkligheten som läromedel

För oss är det grundläggande att eleverna lär sig bäst utifrån verkliga situationer. Vi använder därför i så liten utsträckning som möjligt färdigproducerade läromedel. Vi föredrar olika typer av redovisningar och inlämningsuppgifter framför skriftliga prov och utantilläxor.

Det produktiva arbetet

En viktig del av vår pedagogiska idé är att elevernas arbete med ett område skall leda fram till en färdig produkt, i form av exempelvis en utställning, en bok, en modell, en bild eller via något annat medium. För att arbetet skall upplevas som meningsfullt, är det viktigt att produkten har en verklig mottagare. Elevernas stolthet över den egna produkten blir också en sporre till större utmaningar. 


klassute-2.jpg 

En skola för kropp och själ

 

En trygg skolmiljö

Vårt mål är att varje barn som går på skolan ska vara tryggt och känna glädje över att komma till skolan. Vi har nolltolerans mot alla former av verbala, fysiska och psykiska kränkningar.

Mobbing, sexuella trakasserier och olika typer av diskriminering accepteras inte.

För mer information, se vår likabehandlingsplan som finns tillgänglig på skolans hemsida.

Skolans verksamhet

Freinetskolans verksamhet består av förskola, grundskola samt fritidshem. Vi strävar efter kontakt över åldersgränser, samtidigt som vi också utgår ifrån elevernas åldrar när vi sätter samman skolklasser. Skolan präglas av social och kulturell mångfald, med ett stort upptagningsområde och olika modersmål bland eleverna.

Skolan sträcker sig från förskoleklassen och upp till årskurs 9. Klass F-2 delar skolgård med förskolan och använder ofta den närliggande parken. Årskurs 3-9 har även tillgång till skolans framsida.

Natur, miljö och hälsa

Freinetskolan i Lund är en skola där miljön står i centrum. Eleverna görs delaktiga i olika miljöprojekt: återvinning, kompostering och de egna odlingarna av frukter och grönsaker. Eleverna deltar också i skötseln av vår pilallé. Engagemanget för skolans närmiljö grundläggs redan i förskoleåldern genom att eleverna får hjälpa till att ta hand om växterna på skolgården.

Utomhuspedagogik präglar den dagliga verksamheten.

I uteklassrummet, byggt av elever och föräldrar tillsammans, hålls vissa lektioner då vädret tillåter, och omgivningarna ger rika möjligheter till utflykter med mindre grupper. Det kan vara så enkelt som att håva i Höje å eller ta en promenad i parken och titta på fåglarna och träden.

På Freinetskolan är vi måna om ditt barns hälsa och serverar sockersnåla måltider och mellanmål med mycket frukt och grönt.

 

Skolbibliotek

 

dsc-0236.jpg

 

På Freinetskolan håller vi på att utveckla vårt skolbibliotek och det inreds även en liten ”filial” på bottenvåningen.
Vi har köpt in nya barnböcker där eleverna har fått vara med och tycka till och välja titlar. Ett mål är att göra eleverna till bokslukare och då kan vi behöva ännu fler böcker.
Du/Ni som har barnböcker hemma som inte används får gärna lämna till skolan och vi kan garantera att de kommer till användning!

Böcker för små barn välkomnas speciellt!

Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011.
I den nya skollagen står bland annat att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Skolinspektionen har formulerat tre krav på skolbibliotek:

1. Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolans lokaler eller på rimligt avstånd från skolan.
2. Biblioteket omfattar både skönlitteratur och fackliteratur samt informationsteknik.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Freinetskolans bibliotek uppfyller kriterierna för skolbibliotek enligt dessa krav!