Célestin Freinet

founder.jpg

Célestin Freinet och hans pedagogiska ideer

Célestin Freinet var en lärare som verkade i en liten by på franska landsbygden på 1920-och 30-talen. Hans elevunderlag bestod av barn från bondehem utan utbildningstradition. För att kunna nå ut till sina elever utformade han en pedagogik som byggde på praktiskt arbete och kontakt med verkligheten. I detta bröt han med den förhärskande auktoritära katederundervisningen.

I stället för att läsa innantill och skriva i sina mattehäften fick barnen komma ut i naturen och arbetslivet. De fick skriva sina egna läroböcker, prova på olika yrken och även trycka sina verk i sitt eget tryckeri.

Célestin Freinet ansåg att barn i grunden tycker om att arbeta och utföra för dem meningsfulla sysslor; han vände sig mot formell lärdom och ville skapa en skola där barnen kunde lära för livet.

 

Länkar om Freinetpedagogik 

Freinetrörelsen
Film om Freinetpedagogik på UR


Varför välja Freinetskolan?